wrapper

Nou!

Tineri fermieri 2015!!!!

Potrivit statisticilor, pomicultura a luat cele mai puţine fonduri europene. Reprezentanţii Ministerului Agriculturii spun că ar fi disponibile fonduri europene pentru pomicultură în jur de 250 de milioane de euro.

Ministerul Agriculturii speră ca prin „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală”, cu fonduri europene, să revitalizeze pomicultura din România. Pentru a obţine fonduri europene pentru pomicultură puteţi apela la forma de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Aveţi la dispoziţie măsura „121 – modernizarea exploataţiilor agricole” sau, dacă sunteţi tânăr, „112- tinerii fermieri”.  Uniunea Europeană va aproba până la jumătatea lunii aprilie, o variantă finală a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, care este valabil până în anul 2020. Prin PNDR 2014 – 2020, România are alocată o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro vin din fonduri europene, iar 1,347 de miliarde sunt de la bugetul de stat.

Potrivit documentelor de la Ministerul Agriculturii, cheltuielile eligibile sunt limitate la:

a) Reconversia plantaţiilor existente, inclusiv costurile pentru defrişare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină şi drumuri de exploatare.

b) Înfiinţarea de plantaţii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregatirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină şi drumuri de exploatare.

c) Înfiinţarea de plantaţii cu material săditor şi portaltoi, 6 inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină şi drumuri de exploatare.

d) Construcţia, modernizarea şi dotarea spaţiilor de depozitare şi a unitatilor procesare la nivelul exploataţiei.

e) Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

f) Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor în cadrul lanţurilor scurte.

g) Amenajarea, construcţia şi dotarea spaţiilor de desfacere din cadrul exploataţiei.

h) Investiţii care vizează îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale exploataţiilor pomicole (creşterea eficienţei energetice a clădirilor, modernizarea şi infiinţarea sistemelor de irigaţii la nivelul exploataţiilor, achiziţionarea de instalaţii de producere şi utilizare a energiei regenerabile la nivelul exploataţiei).

i) Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi

Masura 6.4 - Sprijin pentru modernizarea activitatilor neagricole in zone rurale

Masura 6.4
Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

Tipuri de operatiuni eligibile:
PNDR SubMasura 6.4 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi:
• Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
• Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
• Activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
• Industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
• Fabricare produse electrice, electronice, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi:
• Activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
Investitii pentru prestarea de servicii, de exemplu:
• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
• Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
• Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;
• Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
• Servicii tehnice, administrative, etc.;
Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement;
Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii.

Beneficiari eligibili:
Sprijinul financiar prevazut pentru aceasta sub-masura se acorda:
- micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici existente, din spatiul rural;
- micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici nou-infiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii;
- fermelor care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.
- Persoanele fizice nu sunt beneficiari eligibili.
Cheltuieli eligibile:
- Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
- Achizitionarea inclusiv in leasing de noi utilaje, instalatii si echipamente, costuri de instalare;
- Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci.

Ajutor nerambursabil:
Minim 70% din valoarea eligibila a proiectelului si ajunge la 90% pentru:

  •  pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si agroturism;
  •  pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Ajutor financiar nerambursabil nu poate nu va depaşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Investitii eligibile:
- Activitati productive (ex. fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;fabricare produse electrice, electronice, etc.)
- Activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale nonagricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
- Activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica;)
- Furnizarea de servicii sociale, inclusiv constructii, reconstructii si / sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex.medicale, sociale, sanitarveterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative,etc.)

Data lansare:

-MARTIE - APRILIE 2016

Masura 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice

Masura 4.3.
Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice

Se acorda sprijin pentru:

Agricol: Infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii agricole de acces la ferma;
Silvic:Infiintare, extindere si modernizare a cailor de acces in cadrul fondului forestier;
Irigatii: Infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii de irigatii;

Beneficiarii eligibili:
Agricol: Unitati administrativ teritoriale si/sau asociati ale acestora;
Silvic
• Proprietari de padure si/sau asociatiile acestora;
• Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora;
• Administratorii fondului forestier de stat proprietate publica a statului;
Irigatii: Organizatii/federatii ale utilizatorilor de apa propriprietari/detinatori de terenuri agricole, constituite in conformitate cu legislatia in vigoare;

Cheltuieli eligibile:
• Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole);
• Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere;
• Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat;
• Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi; onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. In limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii - montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.

Conditii de eligibilitate:
Infrastructura de acces agricola
• Solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii terenului pe care se realizeaza investitia;
• Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent.

Infrastructura de acces silvica
• Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii asupra terenului/administrarii in cazul domeniului public al statului;
• Solicitantul trebuie sa faca dovada faptului ca investitia se regaseste in amenajament silvic si in inventarul detinatorului

Infrastructura de irigatii
• Investitiile trebuie sa respecte prevederile cadrului comunitar legal specific in vigoare (art.46 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) si national;
• Solicitantul sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei;
• Solicitantul trebuie sa asigure intretinerea investitiei.

Ajutorul nerambursabil:
Ponderea spijinului public nerambursabil va fi de 100%din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
• 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune si drumurile agricole de acces;
• 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigasii aferente stasiilor de pompare si repompare precum si drumurilor forestiere.

Data lansare sesiune de depunere
- IUNIE 2015

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...