wrapper

Nou!

Programul Operational Regional-POR

Obiectivul general al Programului Operational Regional este sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a le locui, vizita, investi si munci.

Obiective specifice

 • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor;
 • Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni si in special a acesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu arealele inconjuratoare;
 • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor;
 • Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;
 • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere


Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana
Poli de dezvoltare urbana
Poli de crestere

Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport


Domeniul major de interventie 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale


Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Domeniul major de interventie 3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Domeniul major de interventie 3.3 - Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local


Domeniul major de interventie 4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de importanta regionala si locala
Domeniul major de interventie - 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea pentru noi activitati
Domeniul major de interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului


Domeniul major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Domeniul major de interventie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice
Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora
Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
Operatiunea - Promovarea brandului turistic national

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica


Domeniul major de interventie 6.1 - Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional
Domeniul major de interventie 6.2 - Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

 

 

Infiintare/modernizare service auto

 

Modernizare Service auto-POR Axa 4.3

Se pot accesa fonduri structurale europene pentru infiintarea/modernizarea unui service auto atat in zona urbana cat si in zona rurala.POS CONSULT va prezinta mai jos o scurta prezentare a programului de finantare aferent acestei activitati

Solicitanti eligibili

Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul productiei si/sau serviciilor si/sau constructiilor, înfiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa . Sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile.

Criterii eligibilitate:

-a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal -a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.

Solicitantul nu se încadreaza într-una din situatiile de mai jos:

a) este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situatiile prevazute la lit. b);
d) nu ti-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, alte impozite si taxe aferente salariilor sau alte obligatii catre bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
e) este declarat într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate printr-un contract / acord de finantare din fonduri publice;
f) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)
g) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
h) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat*); i) împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat; j) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004**);
**) O întreprindere este considerata ca fiind în dificultate, în principiu si indiferent de marimea ei, în urmatoarele împrejurari:
în cazul unei societati cu raspundere limitata, când se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau
în cazul unei societati în care asociatii raspund nelimitat pentru creantele societatii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii si mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau
pentru întreprinderile de orice forma juridica, când respectiva întreprindere întruneste conditiile pentru a fi supuse unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Solicitantul trebuie sa aiba capacitatea financiara de a implementa proiectul

Solicitantul are capacitatea de a asigura
- Contributia proprie minima de 30% din valoarea eligibila a proiectului
- finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Investitii eligibile în cadrul proiectului sunt:

- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, servicii, constructii a microîntreprinderii;
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii/ constructii ale microîntreprinderilor

Valoarea totala a proiectului
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finantare.
numai pentru proiecte care implica executia de lucrari) Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

Perioada de implementare a proiectului Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015.

NOTA*

Aceasta prezentare este valabila doar pentru modernizarea unui service auto si doar in mediul urban.
Pentru infiintare unui service auto se poate aplica doar in mediul rural ,finantare eligibila prin PNDR 312.

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al acestui program de finantare? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza chestionarul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs. CONSULTANTA online GRATUITA

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management, asigurand astfel extinderea, diversificarea si cresterea rezultatelor clientilor sai.

despre noi

POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri. Impreuna avem o experienta de p este 10 ani cuprinzand mai multe domenii - consultanta financiara ,achizitii publice,managementul riscurilor,consultanta imobiliara,consultanta IT.

Echipa noastra are ca scop aducerea unui mic aport in dezvoltarea durabila a economiei romanesti si la cresterea gradului de absorbtie aFondurilor Europene disponibile.

 

EXPERIENTA BOGATA

 • in relatia cu agentia SAPARD, cu Birourile Regionale de Implementare a programelor SAPARD si Directiile de Dezvoltare Rurala Judetene.
 • in elaborarea studiilor de fezabilitate necesare accesarii fondurilor nerambursabile
 • elaborarea strategiei si documentatiei aferente procesului de Achizitii Publice.
 • in elaborarea de studii si strategii de marketing
 • in elaborarea de previziuni economice(1-30 ani)
 • elaborarea planurilor de afaceri si a dosarelor de plati
 • studii tehnico-economice necesare dosarelor pentru ajutorul de minimis

 

IMPLICARE TOTALA IN ATINGEREA OBIECTIVELOR CLIENTULUI.

Suntem alaturi de clientii nostri de la elaborarea proiectelor de investitii, la verificarea implementarii proiectului in conformitate cu metodologia de finantare a fondurilor structurale si pana la ultima cerere de plata. PRAGMATISM SI PROFESIONALISM in intampinarea solicitarilor CLIENTULUI.

Suport logistic solid in vederea sustinerii, in orice moment, a prezentei specialistilor nostri in orice locatie din tara. Informatie actualizata pentru ca suntem familiarizati cu legislatia in domeniu, fiind la curent cu orice modificare in plan legislativ. Fiecare CLIENT este unic, are soliciatari unice pe care le rezolvam intr-o maniera unica.

 

Echipa noastra a fost implicata in urmatoarele proiecte:

SAPARD/FEADR

Achizitii de utilaje pentru agricultura
Infiintare sere de leguminoase
Modernizare ferma de porcine/pasariv
Infiintare livada pomi fructiferi
Modernizare unitate de procesare produse lactate
Infiintare brutarie
Infiintare pensiune turistica
Proiecte realizate pentru consilii locale (dezvoltarea infrastructurii de apa potabila, apa uzata, drumuri comunale, camin cultural)

POS CCE

Achizitii utilaje pentru constructii
Statie de prelucrare a agregatelor
Acreditare/modernizare laborator fizico-chimic
Achizitie linie tehnologica pentru producerea paletilor din rumegus de lemn
Implementare sisteme ISO

POR

Modernizare pensiune turistica
Achizitii aparatura cinematografica
Achizitii aparatura medicala
Achizitie aparatura topografica – proiectare
Modernizare/infiintare spalatore auto

MINIMIS

Achizitie linie tehnologica productie mobilier
Achizitie utiliaje de constructii
Achizitie linie tehnologica pentru prelucrarea metalelor
Achizitie linie tehnologica pentru producerea paletilor din rumegus de lemn
Linie pentru executat profile armatura pentru profile PVC
Infiintare unitate pentru prelucrarea lemnului
Achizitie linie tehnologica prelucrare cartonului ondulat

Programul -COMERT-

Achizitie mobilier comercial
Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software)
Achizitie instalatie frigorifica( camera frigorifica)
Achizitie autoutilitara

Programul -START-

Achizitie aparatura prelucrare metal
Achizitionarea de sisteme IT server(hosting)
Achizitie autoutilitara
Achizitie spatiu/punct de lucru

 

Pentru detalii despre serviciile prestate de societatea noastra vizitati rubrica "Servicii"

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
POS CCE DMI. 3 - Sustinerea e-economiei ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...