wrapper

Nou!

Programul Operational Sectorial POS

 

Obiectivul general al PO Sectorial consta în sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor României, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin îmbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele ramase în urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

Obiective specifice:

 • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, în vederea
  stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor
 • Îmbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si în particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele înconjuratoare
 • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor
 • Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri
 • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

 

 

AXE PRIORITARE TEMATICE:


AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:

br>A. Reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
B. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si îmbunatirirea serviciilor sociale


AXA PRIORITARA 2 - Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale

 

   2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane ? inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

AXA PRIORITARA 3- Îmbunatatirea infrastructurii sociale

 

   3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

 

   3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

 

   3.3 Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta

 

   3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

AXA PRIORITARA 4- Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

 

   4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

 

   4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor

AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

 

   5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

 

   5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

 

   5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica

AXA PRIORITARA 6 - Asistenta tehnica

   6.1 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea, managementul si evaluarea POR

 

  6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Implementare sistem E-learning

 

Solicitanti eligibili

-microîntreprinderi
-întreprinderi mici
- întreprinderi mijlocii


Activitati eligibile

Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC si alte mijloace fixe necesare, servicii de consultanta si training specializat pentru:
- Implementarea de sisteme informatice de comert electronic;
- Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice;
- Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
- Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plati electronice);
- Implementarea de sisteme de e-learning (învatamânt la distanta) pentru IMM-uri;
- Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei (B2B, B2C).


Rata maxima de cofinantare


-Pentru investitii:

 • microintreprindere -70% din valoarea cheltuielilor eligibile (60% regiunea Bucuresti-Ilfov)
 • mijlocie - 60% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile(50% regiunea Bucuresti-Ilfov)


-Pentru Instruire, consultanta, audit, informare si publicitate: 70% din valoarea acestor costuri(indiferent de regiune)

Observatie: Pentru sectorul transporturi, indiferent de marimea IMM-ului, rata de co-finantare pentru capitolul de investitii va fi de 40% pentru Bucuresti si judetul Ilfov si de 50% pentru celelalte judete.


Marimea finantarii acordate
-Valoarea maxima a finantarii acordate: 1.640.000 LEI.
-Valoarea minimt a finantarii acordate: 35.000 LEI.


Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru servicii de consultanta care nu constituie o activitate permanenta sau periodica (exclus consultanta fiscala, juridica):
- servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piata, alte studii necesare pentru pregatirea proiectului;
- servicii de consultanta în domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare în procesul de achizitii.
- cheltuieli pentru realizarea continutului initial (pentru proiectele de e-learning).
- cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.) necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
- cheltuieli pentru dotari care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intra în categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
- cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how:
- cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului, inclusiv baze de date si solutii de securitate;
- cheltuieli totale pentru achizitionarea de aplicatii informatice – parte a proiectului - pentru realizarea carora poate fi necesara parcurgerea urmatoarelor etape: analiza necesitatilor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea si testarea aplicatiei.
- cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala:
- cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate;
- cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va asigura mentenanta solutiei daca acesta este angajat al beneficiarului.


Cheltuieli neeligibile

Alte cheltuieli nementionate la capitolul 8.1 nu sunt eligibile, ca de exemplu:
- taxa pe valoarea adaugatt, taxa de timbru verde, precum si orice alte taxe;
- dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
- achizitia de echipamente second-hand;
- costuri de amortizare;
- contributia în natura;
- cheltuieli de leasing.


E-learning - sistem de formare profesionala, utilizând tehnologiile specifice Internetului, ce consta într-o experienta planificata de predare-învtaare, organizata de o institutie ce furnizeaza materiale într-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de cursanti în maniera proprie, fara a constrânge agentii activitatii la coprezenta sau sincronicitate. Sistemele informatice de e-learning finantate prin Fonduri Structurale trebuie sa asigure inclusiv medierea prin tehnologii de transmitere a suportului de curs si examinarii (daca este cazul) prin Internet.

 

 

Modernizare hotel


 


Codul CAEN al activitatii - 5510 “Hoteluri si alte activitati similare”


Criterii de eligibilitate

Tipul solicitantului
Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul hotelier, înfiintata ca societate
comerciala sau societate cooperativa .

Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul urban.

Microîntreprinderea îndeplineste cumulativ urmttoarele conditii:
- a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin un an fiscal
- a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.

Solicitantul nu se încadreaza într-una din situatiile de mai jos:
a) este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situatiile prevazute la lit. b);
d) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, alte impozite si taxe aferente salariilor sau alte obligatii catre bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
e) este declarat într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate printr-un contract / acord de finantare din fonduri publice;
f) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)
g) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
h) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat*);
i) împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat;
j) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004**);

*) În situatia în care solicitantul a facut obiectul unui ordin al unei instante judecatoresti din România, emis pâna la 1 ianuarie 2007, pentru recuperarea unui ajutor de stat si acest ordin a fost executat (sumele respective au fost platite), solicitantul va anexa decizia Consiliului Concurentei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instantei judecatoresti si dovada efectuarii platii. În cazul în care solicitantul a facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene, emise dupa 1 ianuarie 2007, pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executata (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o copie a deciziei Comisiei Europene si dovada efectuarii platii.
**) O întreprindere este considerata ca fiind în dificultate, în principiu si indiferent de marimea ei, în urmatoarele împrejurari:
în cazul unei societati cu raspundere limitata, când se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau
în cazul unei societati în care asociatii raspund nelimitat pentru creantele societatii, atunci când s-a pierdut mai mult de jum?tate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii si mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau
pentru întreprinderile de orice forma juridica, când respectiva întreprindere întruneste conditiile pentru a fi supuse unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.


Solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul
- Solicitantul are capacitatea de a asigura contributia proprie minima de 30% din valoarea eligibila a proiectului
Finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Proiectul vizeaza dezvoltarea microîntreprinderii


Activitatile eligibile în cadrul proiectului sunt:
- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, servicii, constructii a microîntreprinderii;
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii/ constructii ale microîntreprinderilor
- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
- Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale


Valoarea totala a proiectului
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finantare. numai pentru proiecte care implica executia de lucrari).
Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.


Perioada de implementare a proiectului
Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015. Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.


Infiintare/modernizare service auto

 

Modernizare Service auto-POR Axa 4.3

Se pot accesa fonduri structurale europene pentru infiintarea/modernizarea unui service auto atat in zona urbana cat si in zona rurala.POS CONSULT va prezinta mai jos o scurta prezentare a programului de finantare aferent acestei activitati

Solicitanti eligibili

Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul productiei si/sau serviciilor si/sau constructiilor, înfiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa . Sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile.

Criterii eligibilitate:

-a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal -a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.

Solicitantul nu se încadreaza într-una din situatiile de mai jos:

a) este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situatiile prevazute la lit. b);
d) nu ti-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, alte impozite si taxe aferente salariilor sau alte obligatii catre bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
e) este declarat într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate printr-un contract / acord de finantare din fonduri publice;
f) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)
g) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
h) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat*); i) împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat; j) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004**);
**) O întreprindere este considerata ca fiind în dificultate, în principiu si indiferent de marimea ei, în urmatoarele împrejurari:
în cazul unei societati cu raspundere limitata, când se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau
în cazul unei societati în care asociatii raspund nelimitat pentru creantele societatii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii si mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau
pentru întreprinderile de orice forma juridica, când respectiva întreprindere întruneste conditiile pentru a fi supuse unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Solicitantul trebuie sa aiba capacitatea financiara de a implementa proiectul

Solicitantul are capacitatea de a asigura
- Contributia proprie minima de 30% din valoarea eligibila a proiectului
- finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Investitii eligibile în cadrul proiectului sunt:

- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, servicii, constructii a microîntreprinderii;
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii/ constructii ale microîntreprinderilor

Valoarea totala a proiectului
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finantare.
numai pentru proiecte care implica executia de lucrari) Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

Perioada de implementare a proiectului Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015.

NOTA*

Aceasta prezentare este valabila doar pentru modernizarea unui service auto si doar in mediul urban.
Pentru infiintare unui service auto se poate aplica doar in mediul rural ,finantare eligibila prin PNDR 312.

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al acestui program de finantare? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza chestionarul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs. CONSULTANTA online GRATUITA

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
FINANTAT DE: Programului Operational ...