wrapper

Nou!

Infiintare / modernizare ferma gaini

 Beneficiari

Sunt exceptate de la sprijinul prin acesta masura organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin Pilonul I. Persoanele fizice neautorizate inca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se autorizeze pana la data incheierii contractului de finanatare. Grupurile de producatori si cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Definirea categoriilor de beneficiari in functie de baza legala de infiintare, organizare si functionare:

 • societati comerciale
 • persoane fizice autorizate
 • asociatii familialeInvestitii/cheltuieli eligibile

In cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si necorporale, dupa cum urmeaza:
- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
- Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
-Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
- Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
- Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii, si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
- Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Volumul sprijinului nerambursabil:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmatoarea:

Perioada 2007-2009:
Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 1.000.000 Euro. Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

 • 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru investitii);
 • 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 • 25% pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului nr. 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01.2007.
  Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50%, dar nu va depasi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.
  Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 2.000.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia.

  Perioada 2010-2013:
  Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 800.000 Euro. Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
 • 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
 • 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 • 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007. Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.200.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

 • Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia;
  Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
  Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare de catre Agentia de plati.

  Finantare
  Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
  Cost total 1.840.962.042 Euro
  Cheltuiala publica 991.827.895 Euro
  Acorduri tranzitorii - nu este cazul. Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

Infiintare / modernizare pensiune turistica

 

Pensiune turistica-FEADR Masura 313

Din ce in ce mai multi romani isi doresc sa investeasca in turism, sa infiinteze o pensiune turistica sau agroturistica, motiv pentru care majoritatea sunt interesati de fondurile europene ce finanteaza turismul si agroturismul.

Beneficiari

- Micro-intreprinderile;
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere;
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare;
- ONG-uri.

Nota
Codul CAEN principal al activitatii sa fie 5520 - 'Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata'

Investitii eligibile

-Pentru investitii noi, modernizare si extindere in cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decat cele agro-turistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
-Pentru investitii in structuri de primire agro-turistice se va respecta definitia agro-turismului data in cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 1 margareta;
-In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice;
-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG;
-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala;
-Pentru investitiile noi in structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistice (inclusiv in structuri de primire agro-turistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp; in vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natura

Intensitatea sprijinului

i. Pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/proiect;
ii. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect in cazul proiectelor de investitii in agro-turism;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural.
Beneficiarii acestei masuri vor primi tratament egal fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.

Criterii de selectie:

Pentru componenta a), b) :
i. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani;
ii. Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere;
iii. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investitii;
iv. Locurile de munca nou create prin activitatea propusa vor fi ocupate in proportie de minim 50% de catre rezidentii din spatiul rural;
v. Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectului;
vi. Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d);
vii. Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice;
viii. Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, in vederea amenajarii structurilor de primire turistice;
ix. Proiecte de investitii in agro-turism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1.

Pentru componentele c) si d):
i. Proiecte incluse intr-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);
ii. Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si in care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;
iii. Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. Sistemul de selectie este prevazut la subcapitolul 5.2.4. „Procedura de selectie”.

Descrierea angajamentelor

Beneficiarii acestei masuri pot solicita Agentiei de Plati plata unui avans in cuantum de pana la 20% din ajutorul public pentru investitii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurala din FEADR, iar plata este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente, corespunzatoare unui procent de 110% din valoarea avansului. Garantia depusa se elibereaza numai in cazul in care Agentia de Plati stabileste ca suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investitii a depasit valoarea avansului.
Pachetul de acte normative, pentru creditarea si garantarea investitiilor, care este in vigoare pana in anul 2009, in special pentru asigurarea cofinantarii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru cresterea absorbtiei fondurilor de pre-aderare. Incepand cu anul 2010, se intentioneaza ca fondurile de garantare sa se capitalizeze din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, asa cum se prezinta la subcapitolul 5.2.7. din PNDR.

Finantare

Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013 este:
Cost total: 837.265.806 Euro
Cheltuieli publice: 544.222.774 Euro

Proiecte eligibile:
pensiune turistica rurala, pensiune agro-turistica,cabana montana, cabana, pensiune, pensiune agroturistica, agroturism

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al ajutorului de minimis? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza chestionarul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs. CONSULTANTA online GRATUITA

 

Pastravaria-afacere de succes cu fonduri structuralePOS Consult va poate ajuta sa puneti bazele unei afaceri profitabile din cresterea pastravilor.Fonduri structurale europene se pot optine, pentru infiintarea unei pastravarii,prin intermediul Programului Operational pentru Pescuit.Pentru mai multe detalii despre modul inc are puteti accesa aceste fonduri nerambursabile nu ezitati sa ne contactati.

Pastravaria- o afacere de succes!
Materiale ieftine si la indemana

La constructia pastravariei se pot folosi materiale aflate la indemana, precum piatra din rau sau lemnul. Daca solul nu are o permeabilitate prea mare, pot fi folosite si bazine din pamant. Chiar si aductiunea apei poate fi facuta pe un canal din pamant. Atentie, insa, in aceasta situatie viteza apei pe canal nu are voie sa fie prea mare ca sa nu erodeze malurile. Peretii laterali ai canalului pot fi intariti cu bile sau cu dulapi din lemn.

In zonele cu ierni aspre, unde exista pericol de inghet, canalul trebuie acoperit.
Admisia si evacuarea (calugarul) pot fi, de asemenea, confectionate din lemn. Pentru a ridica nivelul apei, in vederea captarii acesteia pentru alimentarea pastravariei, se poate construi o cascada podita sau un baraj din lemn cu umplutura din piatra. Aceste lucrari, daca sunt facute bine, vor fi durabile si vor avea, in acelasi timp, un aspect rustic care se incadreaza in peisajul specific zonei pastravului.

Utilitatea diversificata a pastravariei

Pescuit sportiv. Daca suprafata de teren si relieful permit, puteti construi canalul de evacuare a apei in asa fel incat sa-l populati cu pastrav pentru a practica pescuitul sportiv. Acesta trebuie situat in afara incintei pastravariei.
Atractie pentru turisti. Pentru ca tot vorbim de o crestere extensiva, este util sa instalati deasupra bazinelor corpuri de iluminat care vor atrage pe timp de noapte insectele, pe care pastravii le vor prinde in salturi, oferind un spectacol nocturn foarte atractiv pentru vizitatori.
Sursa de energie. Daca la evacuare apa din pastravarie va avea un debit si o viteza suficient de mari, se poate instala o turbina pentru producerea energiei electrice, ceea ce ar contribui la reducerea cheltuielilor.

Cheltuieli mici, profit mare

Afacerea de familie. O pastravarie cu o productie anuala de pana la zece tone de peste trebuie sa fie obligatoriu o afacere de familie pentru a aduce profit. Daca nu aveti suficient de multi bani, puteti incepe cu un bazin, urmand ca pe parcurs sa mariti capacitatea de productie prin extinderea in aval.

Reducerea cheltuielilor. Investitia in casa de incubatie poate fi eliminata, daca veti incepe afacerea cu puiet in greutate minim 5 grame.
Desi este bine sa-l aveti, oxigenometrul poate fi taiat de pe lista de cheltuieli, deoarece puteti urmari cu atentie comportamentul pestilor in bazin. Daca acestia stau grupati si fac miscari circulare, inseamna ca starea lor este buna si aportul de oxigen este suficient. Daca se grupeaza la admisia apei in bazin, inseamna ca oxigenul este insuficient.
Nu la fel se procedeaza cu termometrul. De acesta aveti nevoie obligatoriu, fiindca hranirea pestilor se face in functie de temperatura apei.

Daca in ceea ce priveste construirea unei pastravarii am gasit posibilitatile de reducere a cheltuielilor, atunci cand ne referim la hrana, nu putem vorbi de o mancare mai ieftina in detrimentul calitatii ei. Va recomand sa o luati pe cea mai scumpa, cu conditia ca aceasta sa asigure cel mai mic indice de conversie si cea mai mare rata de crestere, avand in vedere ca, in final, costul de productie va fi mai micMai multe detalii despre Programul Operational pentru Pescuit aici.

Se simplifica procedura de accesare a fondurilor pentru agriculturaAgentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a finalizat modificarea procedurilor de lucru pentru unele masuri de sprijin din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 (PNDR), simplificând procesul de primire si evaluare a cererilor de finantare.
Aceste modificari vor intra în vigoare începând cu luna mai a acestui an, când este prevazuta lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru masurile implementate de catre APDRP.


Mai putine acte la cererea de finantare


Una dintre principalele modificari, aplicabila tuturor masurilor de finantare, se refera la eliminarea unor documente redundante sau fara mare relevanta, care trebuiau prezentate odata cu cererea de finantare, cum sunt:
 • cazierul judiciar,
 • cazierul fiscal,
 • copia actului de identitate pentru reprezentantul legal,
 • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA,
 • documentul care sa certifice ca reprezentantul legal este o persoana cu rol determinant. • De asemenea, au fost operate simplificari specifice pentru Masura 123 – „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si silvice”. Astfel, a fost eliminata obligativitatea depunerii Copiei contractului încheiat cu laboratorul aprobat sau acreditat de Agentia Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta a Alimentelor la care beneficiarul de fonduri europene nerambursabile a apelat pentru efectuarea analizelor de laborator.


  În cazul Masurii 313 – ”Încurajarea activitatilor turistice” au fost eliminate în plus si alte documente solicitate pâna în prezent la depunerea proiectului, cum sunt angajamentul din partea beneficiarului ca structura turistica va fi amenajata cu obiecte traditionale de marca, angajamentul ca va introduce obiectivul investitional în circuitul turistic etc. Informatiile din aceste documente vor fi preluate prin capitolele specifice din Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

  APDRP a avut în vedere si o simplificare a circuitului verificarii documentelor

  In urma depunerii cererilor de finantare ale solicitantilor Masurii 322 – „Renovarea si dezvoltarea satelor” la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP), acestea vor fi transmise direct cstre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP).


  1439 de contracte semnate


  Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a primit pâna în prezent 6.893 de cereri de finantare în valoare de 5 miliarde de euro, pentru sesiunile din anul 2008. Dintre acestea au fost contractate 1.439 de proiecte cu valoarea totala eligibila de 750 milioane de euro.
  Sursa: APDRP

  Despre noi

  SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
  POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

  Investitii cu fonduri UE

    Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR ...
    Centru de afaceri(business center)-POR ...