wrapper

Nou!

Infiintare/modernizare parc industrial

Infiintare / modernizare parc industrial-POR DMI 4.1

Solicitanti eligibili:

(I) SOCIETATI COMERCIALE

 • Intreprinderi Mijlocii - Finantarea nerambursabila: 60% din valoarea eligibila
 • Microintreprinderi, Intreprinderi mici - Finantarea nerambursabila: 70% din valoarea eligibila

(II) UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 • Finantarea nerambursabila: 50% din valoarea eligibila

(III) CAMERA DE COMERT 

 • Finantarea nerambursabila: 50% din valoarea eligibila

(IV) ASOCIATII CARE REPREZINTA MEDIUL DE AFACERI 

 • Finantarea nerambursabila: 60% din valoarea eligibila

Activitatile eligibile:

 • Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau prestare servicii;
 • Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces;
 • Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;
 • Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse.

Cheltuili neeligibile

 • taxa pe valoarea adaugata;
 • dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
 • dezafectarea centralelor nucleare;
 • achizitia de echipament second-hand;
 • amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
 • operarea obiectivelor de investitii.

O structura de sprijinire a afacerilor reprezinta o structura clar delimitata care asigura o serie de facilitati (e.g. accesul la utilitati) si/sau spatii pentru desfasurarea unor activitati economice de productie/ prestare servicii, având ca scop atragerea investitiilor, astfel încât sa se valorifice potentialul material si uman al zonei în care sunt amplasate.

SUMA TOTALA A PROIECTULUI POATE FI CUPRINSA INTRE 1.700.000 – 85.000.000 RON.

Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.
Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiati infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

Perioada de implementare a proiectului
Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2012 .

Proiectul (investitia) se realizeaza pe teritoriul României (în mediul urban sau rural).

 

Infiintare/modernizare tipografie

POS CCE Operatiunea 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" din cadrul Axei prioritare 1 – „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient"

Eligibilitatea solicitantului
Solicitantul este societate comerciala din categoria IMMurilor.

Locul de implementare a proiectului (investitiei)
Proiectul (investitia) se poate implementa/realiza în mediul urban sau rural.

Proiecte eligibile:

 • Extinderea unei linii de productie;
 • Diversificarea/Modernizarea activitatii prin achizitionarea de utilaje si echipamente;
 • Demararea unei noi activitati sau diversificarea activitatii actuale.
 • Constructii/achizitii constructii industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalatiilor achizitionate în cadrul proiectelor.

Domeniul de activitate în care se realizeaza investitia:
Sunt finantate investitii numai în anumite domenii de activitate (vezi mai jos lista domeniilor de activitate eligibile, pe clase CAEN).

Ø Categoria B – Industria extractiva (cu exceptia codurilor 051 - Extractia carbunelui superior, 052 - Extractia carbunelui inferior, 061 - Extractia petrolului brut, 062 - Extractia gazelor naturale, 0721 - Extractia minereurilor de uraniu si toriu, 0892 - Extractia turbei, 091 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale, 099 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor);

Ø Categoria C – Industria prelucratoare (cu exceptia codurilor 101 - Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne, 102 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor, 103 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, 104 - Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale, 105 - Fabricarea produselor lactate, 106 - Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon, 107 - Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase, 108 - Fabricarea altor produse alimentare, 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor, 110 - Fabricarea bauturilor, 120 - Fabricarea produselor din tutun, 191 - Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obtinute prin prelucrarea titeiului, 2051 - Fabricarea explozivilor, 206 - Fabricare fibrelor sintetice si artificiale, 241 - Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, 242 - Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel, 243 - Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului, 2451 - Turnarea fontei, 2452 - Turnarea otelului, 254 - Fabricarea armamentului si munitiei, 2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel, 301 - Constructia de nave si barci, 304 - Fabricarea vehiculelor militare de lupta, 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor, 332 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale);

Ø Categoria E – Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (cu exceptia codurilor 360 - Captarea, tratarea si distributia apei, 370 - Colectarea si epurarea apelor uzate, 381 - Colectarea deseurilor, 382 - Tratarea si eliminarea deseurilor, 390 - Activitati si servicii de decontaminare);

Activitati eligibile
Cheltuieli pentru achizitia de bunuri:

 • instalatii, utilaje si echipamente;
 • mijloace de transport tehnologice (pentru Industria extractiva).

Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:

 • aplicatii informatice;
 • brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate, inclusiv software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii si in stricta legatura cu echipamentele achizitionate prin proiect
 • Cheltuieli cu serviciile de consultanta in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului

Gradul de finantare
Variaza in functie de regiunea de dezvoltare in care se va implementa proiectul astfel:

 • Intreprinderi mici – finantare nerambursabila intre 70% din valoarea eligibila a proiectului;
 • Intreprinderi mijlocii – finantare nerambursabila intre 60% din valoarea eligibila a proiectului;
 • Intreprinderi mari – finantare nerambursabila intre 50% din valoarea eligibila a proiectului;

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile
Variaza in functie de categoria in care se incadreaza societatea astfel:

 • 4,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru întreprinderi mari;
 • 1,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru IMM;

 

Infiintare/modernizare fabrica conserve

Masura 4.2 Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole


*Nota : Aceasta investitie se poate realiza si prin POSCCE Operatiunea 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” . Mai multe detalii aici.


Investitii eligibile:

I.Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:

 • constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
 • constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;
 • constructii noi si/sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si incaperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilitatile si bransamentele necesare proiectului de investitie in limita a 10% din valoarea eligibila a acestuia;
 • achizitionarea, inclusiv in leasing, de noi instalatii, masini si echipamente necesare activitatii, inclusiv pentru producerea de energie din surse regenerabile, imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing, precum si pentru recoltarea (in cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase);
 • achizitii, inclusiv in leasing, de noi mijloace de transport specializate.
 • Costurile generale ale proiectului vor fi realizate pentru studiile pregatitoare si serviciile de consultanta legate de investitie. Acestea sunt eligibile in limita a 5%, pentru proiectele de achizitii simple si 10%, pentru proiectele de investitii care prevad lucrari de constructii, procent calculat din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului de investitii.
 • Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie.

II. Investitii in active necorporale:

 • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico economica a proiectului.

Sprijin public nerambursabil

 • 50% in cazul tuturor regiunilor de dezvoltare cu exceptia Regiunii Vest si Bucuresti Ilfov
 • 35% in cazul regiunii Vest si a Judetului Ilfov
 • 15% pentru municipiul Bucuresti

Intensitatile maxime ale ajutoarelor de stat se pot majora cu pana la 20 de puncte procentuale pentru intreprinderile mici, inclusiv microintreprinderi si cu pana la 10 puncte procentuale pentru intreprinderile mijlocii.
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de producatori;

Conditii de eligibilitate pentru beneficiari:

  • asigura cofinantarea investitiei;
  • prezinta cazier judiciar si fiscal fara inscrisuri, atat intreprinderea cat si reprezentantul legal al acesteia;
  • nu sunt considerate firme in dificultate;
  • nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au activitatea suspendata sau alte situatii similare reglementate de lege;
  • la data depunerii cererii de finantare nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;
  • nu sunt intreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna.

 

 • Sunt restrictionate de la finantare prin prezenta schema de ajutor, urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari:
 • solicitantii/beneficiarii inregistrati in Registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, pana la achitarea integrala a datoriei fata de AFIR, inclusiv a majorarilor de intarziere;
 • solicitantii/beneficiarii care au contracte de finantare incetate din initiativa AFIR, pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, pentru 2 ani de la data rezilierii;
 • solicitantii/beneficiarii in privinta carora s‐a constatat ca au prezentat declaratii pe proprie raspundere eronate si astfel au creat conditii artificiale, timp de 2 ani de la data constatarii;
 • beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantarii FEADR, care se afla in situatii litigioase cu AFIR, pana la pronuntarea definitiva si irevocabila a instantei de judecata in litigiul dedus judecatii;
 • solicitantii care detin intreprinderi in dificultate.
 • beneficiarii care nu au solicitat plati timp de 1 an de la data contractarii fondurilor, blocand astfel fondurile si conducand la dezangajari de sume din cadrul programului, nu mai pot solicita finantare timp de 1 an de la data rezilierii contractului.
 • conditii privind instrumentele financiare.


Data lansare sesiune de depunere
-MARTIE 2015

Infiintare / Modernizare Fabrica De Mobila

Masura 4.2 Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole


*Nota : Aceasta investitie se poate realiza si prin POSCCE Operatiunea 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” . Mai multe detalii aici.


Investitii eligibile:

I.Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:
-constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
-constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;
-constructii noi si/sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si incaperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilitatile si bransamentele necesare proiectului de investitie in limita a 10% din valoarea eligibila a acestuia;
-achizitionarea, inclusiv in leasing, de noi instalatii, masini si echipamente necesare activitatii, inclusiv pentru producerea de energie din surse regenerabile, imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing, precum si pentru recoltarea (in cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase);
-achizitii, inclusiv in leasing, de noi mijloace de transport specializate.
-Costurile generale ale proiectului vor fi realizate pentru studiile pregatitoare si serviciile de consultanta legate de investitie. Acestea sunt eligibile in limita a 5%, pentru proiectele de achizitii simple si 10%, pentru proiectele de investitii care prevad lucrari de constructii, procent calculat din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului de investitii.
-Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie.

II. Investitii in active necorporale:
-organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
-achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
-achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico economica a proiectului.

Sprijin public nerambursabil
-50% in cazul tuturor regiunilor de dezvoltare cu exceptia Regiunii Vest si Bucuresti Ilfov
-35% in cazul regiunii Vest si a Judetului Ilfov
-15% pentru municipiul Bucuresti

Intensitatile maxime ale ajutoarelor de stat se pot majora cu pana la 20 de puncte procentuale pentru intreprinderile mici, inclusiv microintreprinderi si cu pana la 10 puncte procentuale pentru intreprinderile mijlocii.
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil nu va depasi:
-1.000.000 Euro/proiect pentru IMM;
-1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi;
-2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de producatori;

Conditii de eligibilitate pentru beneficiari:
-asigura cofinantarea investitiei;
-prezinta cazier judiciar si fiscal fara inscrisuri, atat intreprinderea cat si reprezentantul legal al acesteia;
-nu sunt considerate firme in dificultate;
-nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au activitatea suspendata sau alte situatii similare reglementate de lege;
-la data depunerii cererii de finantare nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;
-nu sunt intreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna.
-sunt restrictionate de la finantare prin prezenta schema de ajutor, urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari:

a)solicitantii/beneficiarii inregistrati in Registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, pana la achitarea integrala a datoriei fata de AFIR, inclusiv a majorarilor de intarziere;
b)solicitantii/beneficiarii care au contracte de finantare incetate din initiativa AFIR, pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, pentru 2 ani de la data rezilierii;
c)solicitantii/beneficiarii in privinta carora s‐a constatat ca au prezentat declaratii pe proprie raspundere eronate si astfel au creat conditii artificiale, timp de 2 ani de la data constatarii;
d)beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantarii FEADR, care se afla in situatii litigioase cu AFIR, pana la pronuntarea definitiva si irevocabila a instantei de judecata in litigiul dedus judecatii;
e)solicitantii care detin intreprinderi in dificultate.
f)beneficiarii care nu au solicitat plati timp de 1 an de la data contractarii fondurilor, blocand astfel fondurile si conducand la dezangajari de sume din cadrul programului, nu mai pot solicita finantare timp de 1 an de la data rezilierii contractului.
g)conditii privind instrumentele financiare.


Data lansare sesiune de depunere
-MARTIE 2015

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
POS CCE DMI. 3 - Sustinerea e-economiei ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...