Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Calendar actualizat evaluare apeluri in cadrul POC AXA1 2015

A fost afisat calendarul actualizat al evaluarilor proiectelor din cadrul POC AXA1 2015

 

{pdf=http://pos-consultancy.com/images/pdf/Calendar actualizat evaluare - Apeluri 2015 AXA I POC.pdf|100%|800|native}

 

 Sursa: POC

POC 1.1.3 - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale

Tip proiect: CO-ECSEL, COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ERIC, FINALIST-IMM, CENTRE-SUPORT, CATEDRE-ERA, TEAMING

Beneficiari eligibili
- Organizatii de cercetare;
- Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare

Ajutor nerambursabil:
- Finantarea proiectelor depuse de organizatii de cercetare: 100% din valoarea costurile eligibile;

- Finantarea proiectelor depuse de intreprinderi

Activitate Intreprindere
Mare Mijlocie Mica
Cercetare fundamentala 100% 100% 100%
Cercetare industriala 50% 60% 70%
Cercetare industriala cu diseminarea rezultatelor 65% 75% 80%
Dezvoltare experimentala 25% 35% 45%
Dezvoltare experimentala cu diseminarea rezultatelor 40% 50% 60%
Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD 50% 60% 70%
Obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala  - 50% 50%

Tipuri de proiecte:

I. Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de cercetare cat si pentru intreprinderi
1. CO-ECSEL: proiect pentru co-finantarea activitatilor CD si de inovare eligibile ale participantilor din Romania pe proiectele selectate la finantare de catre Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint Undertaking in cadrul apelurilor pentru care Romania contribuie la finantare impreuna cu programul-cadru Orizont 2020.
2. COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea activitatilor CD si de inovare complementare cuprinse in proiectele finantate in cadrul Initiativelor Tehnologice Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt in afara planului de lucru al JTI dar sunt complementare activitatilor din planul de lucru si contribuie la atingerea obiectivelor JTI. Pentru a fi eligibil la finantare prin prezenta actiune, pachetul de activitati CDI aditionale/complementare trebuie sa primeasca din partea evaluatorilor JTI o eticheta de sinergie de tipul „Synergy Label" (CLEANSKY2) sau echivalent.
3. RO-EIT: proiecte CDI pentru pentru consolidarea participarii entitatilor din Romania la activitatile finantate de Institutul European pentru Inovare si Tehnologie (EIT). Orice entitate din Romania care este partener al unei Comunitati pentru Cunoastere si Inovare (EIT KIC) sau al unei scheme regionale de inovare a EIT (EIT RIS) finantate prin Orizont 2020 poate aplica pentru acest tip de proiect.
4. RO-ERIC: proiecte CDI pentru consolidarea participarii entitatilor din Romania ca parteneri in infrastructuri pan-europene de cercetare de tip European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Orice organizatie de cercetare din Romania care reprezinta Romania intr-o infrastructura pan-europeana organizata legal ca ERIC prin Regulamentul Consiliului (EC) 723/2009, poate aplica in cadrul acestei actiuni pentru finantarea unor activitati CDI care au ca scop dezvoltarea facilitatilor si laboratoarelor de cercetare cu care participa la ERIC.

I. Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii
FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea activitatilor CD si de inovare cuprinse in propunerile IMM-urilor care au participat individual la competitiile Orizont 2020 pentru instrumentul dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument – phase 2") si care au obtinut din partea Comisiei Europene „Pecetea Excelentei" („Seal of Excellence"), dar care nu au fost selectate la finantare din fondurile programului-cadru.
IMM-urile din Romania finaliste la competitiile Orizont 2020 de tip „H2020-SMEINST", faza 2 pot aplica pentru acest tip de proiect.

III. Proiecte suport pentru organizatii de cercetare
1. CENTRE-SUPORT: Proiecte pentru crearea unor Centre Suport pentru Proiecte CD Internationale in acele organizatii de cercetare care pot demonstra o participare constanta cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale UE (FP6, 7 si Orizont 2020) sau la alte programe CDI cu finantare din strainatate pentru a creste rata de participare si de success a acestora. Centrele Suport astfel infiintate vor sustine potentialii participanti, inclusiv intreprinderile care vor dori sa pregateasca aplicatii la competitiile finantate prin programul Orizont 2020.


IV. Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare
1. CATEDRE-ERA: proiectele pentru catedre ERA ale Orizont 2020 - „ERA Chairs" (ERA=Aria Europeana a Cercetarii) cu scopul de a atrage cadre universitare si cercetatori de renume in institutii care prezinta potential de cercetare de excelenta, pentru a sprijini aceste institutii sa-si deblocheze potentialul, creand in felul acesta o baza pentru CDI in ERA. Proiectele CATEDRE-ERA din cadrul acestei actiuni vor finanta investitii pentru dezvoltarea infrastructurii CD in departamentele organizatiilor de cercetare care au castigat finantare pe proiecte „ERA Chairs" la competitiile Orizont 2020, in timp ce Orizont 2020 va finanta costuri de personal si administrative.
2. TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare puternice si institutii de cercetare cu potential de excelenta din Romania, care vor conduce la imbunatatirea centrelor de excelenta din tara noastra. Orizont 2020 va finanta faza pregatitoare a proiectului (inclusiv dezvoltarea unui plan de afaceri) in vederea dezvoltarii capacitatii de CD printr-un proces de teaming cu o institutie performanta dintr-un alt Stat Membru. Fondurile structurale vor interveni in faza a doua de teaming pentru finantarea investitiilor in dezvoltarea infrastructurii CD.

Organizatiile de cercetare din Romania care au castigat finantare la programul-cadru Orizont 2020 pentru faza pregatitoare a proiectului de Teaming pot depune o propunere TEAMING in cadrul acestei actiuni pentru dezvoltarea infrastructurii CD pentru a consolida parteneriatul cu institutiile mai puternice si a asigura o participare de success la faza a doua a Orizont 2020 – Teaming.

Solicitanti eligibili
- Organizatii de cercetare
Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate in conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica si de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare).

Proiectele se adreseaza:
• urmatoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligenta:
- Bioeconomia;
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
- Energie, mediu si schimbari climatice
- Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea ajutorului nerambursabil
CO-ECSEL
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate din partea Romaniei pe un proiect ECSEL unui participant din Romania nu va depasi 1.000.000 lei.
COMPLEMENT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 4.500.000 lei.
RO-EIT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 4.500.000 lei.
RO-ERIC:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.

Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii
FINALIST-IMM:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi echivalentul in lei a 2,5 milioane de euro.
Proiecte suport pentru organizatii de cercetare
CENTRE-SUPORT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile nu poate depasi 4.500.000 lei.

Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare
CATEDRE-ERA:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 20 milioane lei.
TEAMING:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 20 milioane lei.

Cheltuieli eligibile:
- Pentru proiectele de cercetare – inovare (CO-ECSEL, COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ERIC, FINALIST-IMM) sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:

1. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare fundamentala/ industriala/ dezvoltare experimentala;
2. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activitati CD
3. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (eligibile numai pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare sau IMM)

4. Cheltuieli generale de administratie (regie) (sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii. In cazul solicitantilor de tip intreprindere rata forfetara se va calcula la valoarea grantului acordat luand in consideratie intensitatile ajutorului pe fiecare activitate eligibila

Alte cheltuieli eligibile numai pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare: de informare si publicitate pentru proiect, cheltuieli aferente managementului de proiect, cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de implementare care asigura managementul proiectului, transport bunuri, birotica.

-  Pentru proiectele CENTRE-SUPORT sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
1. Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare in scopul realizarii proiectului);
2. Cheltuieli pentru achizitia de active corporale si obiecte de inventar pentru dotarea centrului suport, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului (daca acestea au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile suport). Acestea pot fi: echipamente IT si pentru comunicatii, mobilier, obiecte de inventar;
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale necesare pentru derularea proiectului;
4. Cheltuieli pentru inchirierea de spatii pe perioada derularii proiectului;
5. Cheltuieli pentru achizitia de servicii necesare pentru derularea proiectului;
6. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect;
7. Cheltuieli aferente managementului de proiect (eligibile in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile directe ale proiectului)
- cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de implementare care asigura managementul proiectului (salariale si de deplasare),
- transport bunuri,
- birotica;
8. Cheltuieli generale de administratie (regie) - sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii.

 

 

Clustere de inovare

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Tip proiect: Clustere de inovare

Beneficiari eligibili
- Cluster de inovare

Eligibilitatea solicitantilor

  • Clusterul contine cel putin 10 parti independente organizate ca societati comerciale si cel putin o parte independenta de tip institutie de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD), este localizat in România si este constituit intr-o entitate juridica de tip: Asociatie sau fundatie in baza Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Solicitantul de finantare este entitatea juridica unica ce reprezinta, administreaza si exploateaza un cluster de inovare din România SAU un membru oficial al clusterului inregistrat in România si constituit ca: Societate comerciala; Institut national de cercetare-dezvoltare sau institutie de invatamânt superior de stat acreditata sau Camera de comert
  • Solicitantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
  • Solicitantul nu se afla in stare de faliment sau lichidare;
  • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat in ultimii 3 ani si nu a fost subiectul unei judecati de tip judecata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  • Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
  • Solicitantul nu este intreprindere in dificultate;

Proiectele se concentreaza pe:
• Domenii tematice prioritare de specializare inteligenta:
- Bioeconomia;
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
- Energie, mediu si schimbari climatice
- Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea ajutorului nerambursabil
Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de inovare pentru cluster). Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau, in cazul in care care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster, echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Cheltuieli eligibile:
A. Cheltuielile eligibile pentru investitii in facilitati CD comune in clustere de inovare:
- Cheltuielile pentru achizitia de teren;
- Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie cladiri;
- Cheltuieli pentru achizitie de active fixe corporale;
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale: Aplicatii informatice, brevete; Drepturi de utilizare (licenta, cesiune)
- Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii.

B. Pentru activitatile de inovare:
- cheltuieli aferente obtinerii, validarii si protejarii brevetelor si altor active necorporale care apartin organizatiei clusterului;
- cheltuieli pentru detasarea in cadrul solicitantului de personal cu inalta calificare de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul solicitantului, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente detasarii si incadrarii in munca a personalului cu inalta calificare, inclusiv indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat. Costurile unor servicii de consultanta prestate de personalul cu inalta calificare, fara ca acesta sa fie angajat la beneficiar, NU sunt eligibile;
- cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii
- cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii (costuri cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, cercetare de piata, laboratoare, etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii in scopul dezvoltarii de produse, procese sau servicii mai eficace).


C. Cheltuielile eligibile pentru activitatile de exploatare in clustere de inovare sunt:
- Cheltuieli cu personalul;
- Cheltuieli de regie reprezentând 15% din cheltuielile cu personalul
- Alte tipuri de cheltuieli administrative necesare strict pentru activitatile de exploatare a clusterului.

Data lansare sesiune depunere:

- AUGUST 2015

 

 

Intreprinderi nou-infiintate inovatoare

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere

Tip proiect: SECTIUNEA D - Intreprinderi nou-infiintate inovatoare


Beneficiari eligibili
Intreprinderille inovatoare mici (inreprindere mica sau microintreprindere), cu o vechime de maximum 5 ani
Valoarea ajutorului nerambursabil
Ajutorul nerambursabil este de 100% - maxim 4.500.000 lei pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si maxim 6.750.000 lei pentru celelalte regiuni ale României.


Criterii de eligibilitate:
• Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puțin 10% din costurile totale de operare în cel puţin unul din ultimii 3 ani de activitate.
• Solicitantul detine un rezultat de cercetare care poate sa fie:
- Brevet
- Cerere de brevet
- Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al intreprinderii nou infiintata;
- Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de cercetare finantat din surse publice sau private

Cheltuieli eligibile:
• Activitatile de cercetare industriala /dezvoltare experimentala:
- Cheltuieli de personal;
- Cheltuieli cu echipamente si instrumente;
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale;
- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare
- Cheltuieli de amortizare si cheltuieli de inchiriere pentru cladiri si spatii;
- Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor de cercetare max.10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.
- Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare industriala/dezvoltare experimentala

• Cheltuieli pentru activitatile de inovare
- Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;
- Cheltuieli pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica
- Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii;
- Cheltuieli de personal aferente personalului cu inalta calificare detasat/angajat pe durata proiectului.
• Cheltuielile eligibile pentru inovarea de proces:
- Cheltuielile cu personalul;
- Cheltuielile aferente instrumentelor si echipamentelor;
- Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de concurenta deplina;
- Alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor si ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului

• Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii:
- Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv ex. Brevete, Drepturi de utilizare;
- Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
- Cheltuieli de personal pentru activitati de introducere in productie a rezultatelor cercetarii.

• Cheltuieli generale de administratie (de regie)

Data lansare sesiune depunere:

- NOIEMBRIE 2015

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...
POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea ...