Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Items filtered by date: Dec. 2015

Programul Operational Regional 2014-2020
PI 5.1 – CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL

Beneficiari eligibili
• Unitati administrativ-teritoriale
• Autoritati ale administratiei publice centrale
• Unitatile de cult
• ONG-uri
• Parteneriate intre aceste entitati, respectiv:

- Unitate administrativ-teritoriala, in calitate de lider in parteneriat cu alta unitate administrativ-teritoriala, cu o autoritate a administratiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
- Autoritate a administratiei publice centrale, in calitate de lider in parteneriat cu o unitate administrativ-teritoriala, o unitate de cult sau ONG.
In cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.

Valoarea ajutorului nerambursabil
- valoarea maxima a proiectului - 5 milioane euro
o in cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO, valoarea maxima a proiectului este de 10 milioane euro.
- valoarea minima a proiectului - 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Rata de cofinantare in cadrul prezentului apel de proiecte este:
- pentru regiunea Bucuresti-Ilfov rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este 80% din valoarea cheltuielilor eligibile;
- pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

In cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul isi va majora cota de contributie tinand cont de valoarea veniturilor nete realizate - a se vedea sectiunea 3 din prezentul ghid.

Actiunile sprijinite:
Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local pot fi localizate in mediul urban precum si in mediu rural.

POR va finanta obiectivele care sunt incluse in:
- patrimoniul UNESCO, atat din mediul urban cat si rural
- patrimoniul cultural national din mediul urban si rural
- patrimoniul cultural local din mediul urban.

Click pentru a verifica daca investitia se afla in lista monumentelor istorice.

Activitatile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la:
- Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
- Restaurarea, protectia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
- Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;
- Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
- Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
- Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului;
- Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat

Lista activitatilor eligibile de mai sus este orientativa.

Categorii de cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, incluisv echipamente cu montaj;
- Cheltuieli pentru dotari si mobilier;
- Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiilor conexe obiectivului de patrimoniu:
- Cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru amenajarea terenului;
- Cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului;
- Cheltuieli pentru iluminat arhitectural.
- Servicii de consultanta / asistenta aferente proiectului:
- Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele:

Categorii de cheltuieli neeligibile:
- cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
- costurile de functionare si intretinere
- costuri administartive
- costuri de personal
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor
- contributia in natura
- amortizarea
- cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
- cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport
- cheltuielile cu auditul financiar extern
- achizitia de terenuri

Data lansare sesiune depunere:

- FEBRUARIE-MARTIE 2016

 

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale

Tip proiect: CO-ECSEL, COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ERIC, FINALIST-IMM, CENTRE-SUPORT, CATEDRE-ERA, TEAMING

Beneficiari eligibili
- Organizatii de cercetare;
- Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare

Ajutor nerambursabil:
- Finantarea proiectelor depuse de organizatii de cercetare: 100% din valoarea costurile eligibile;

- Finantarea proiectelor depuse de intreprinderi

Activitate Intreprindere
Mare Mijlocie Mica
Cercetare fundamentala 100% 100% 100%
Cercetare industriala 50% 60% 70%
Cercetare industriala cu diseminarea rezultatelor 65% 75% 80%
Dezvoltare experimentala 25% 35% 45%
Dezvoltare experimentala cu diseminarea rezultatelor 40% 50% 60%
Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD 50% 60% 70%
Obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala  - 50% 50%

Tipuri de proiecte:

I. Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de cercetare cat si pentru intreprinderi
1. CO-ECSEL: proiect pentru co-finantarea activitatilor CD si de inovare eligibile ale participantilor din Romania pe proiectele selectate la finantare de catre Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint Undertaking in cadrul apelurilor pentru care Romania contribuie la finantare impreuna cu programul-cadru Orizont 2020.
2. COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea activitatilor CD si de inovare complementare cuprinse in proiectele finantate in cadrul Initiativelor Tehnologice Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt in afara planului de lucru al JTI dar sunt complementare activitatilor din planul de lucru si contribuie la atingerea obiectivelor JTI. Pentru a fi eligibil la finantare prin prezenta actiune, pachetul de activitati CDI aditionale/complementare trebuie sa primeasca din partea evaluatorilor JTI o eticheta de sinergie de tipul „Synergy Label" (CLEANSKY2) sau echivalent.
3. RO-EIT: proiecte CDI pentru pentru consolidarea participarii entitatilor din Romania la activitatile finantate de Institutul European pentru Inovare si Tehnologie (EIT). Orice entitate din Romania care este partener al unei Comunitati pentru Cunoastere si Inovare (EIT KIC) sau al unei scheme regionale de inovare a EIT (EIT RIS) finantate prin Orizont 2020 poate aplica pentru acest tip de proiect.
4. RO-ERIC: proiecte CDI pentru consolidarea participarii entitatilor din Romania ca parteneri in infrastructuri pan-europene de cercetare de tip European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Orice organizatie de cercetare din Romania care reprezinta Romania intr-o infrastructura pan-europeana organizata legal ca ERIC prin Regulamentul Consiliului (EC) 723/2009, poate aplica in cadrul acestei actiuni pentru finantarea unor activitati CDI care au ca scop dezvoltarea facilitatilor si laboratoarelor de cercetare cu care participa la ERIC.

I. Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii
FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea activitatilor CD si de inovare cuprinse in propunerile IMM-urilor care au participat individual la competitiile Orizont 2020 pentru instrumentul dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument – phase 2") si care au obtinut din partea Comisiei Europene „Pecetea Excelentei" („Seal of Excellence"), dar care nu au fost selectate la finantare din fondurile programului-cadru.
IMM-urile din Romania finaliste la competitiile Orizont 2020 de tip „H2020-SMEINST", faza 2 pot aplica pentru acest tip de proiect.

III. Proiecte suport pentru organizatii de cercetare
1. CENTRE-SUPORT: Proiecte pentru crearea unor Centre Suport pentru Proiecte CD Internationale in acele organizatii de cercetare care pot demonstra o participare constanta cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale UE (FP6, 7 si Orizont 2020) sau la alte programe CDI cu finantare din strainatate pentru a creste rata de participare si de success a acestora. Centrele Suport astfel infiintate vor sustine potentialii participanti, inclusiv intreprinderile care vor dori sa pregateasca aplicatii la competitiile finantate prin programul Orizont 2020.


IV. Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare
1. CATEDRE-ERA: proiectele pentru catedre ERA ale Orizont 2020 - „ERA Chairs" (ERA=Aria Europeana a Cercetarii) cu scopul de a atrage cadre universitare si cercetatori de renume in institutii care prezinta potential de cercetare de excelenta, pentru a sprijini aceste institutii sa-si deblocheze potentialul, creand in felul acesta o baza pentru CDI in ERA. Proiectele CATEDRE-ERA din cadrul acestei actiuni vor finanta investitii pentru dezvoltarea infrastructurii CD in departamentele organizatiilor de cercetare care au castigat finantare pe proiecte „ERA Chairs" la competitiile Orizont 2020, in timp ce Orizont 2020 va finanta costuri de personal si administrative.
2. TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare puternice si institutii de cercetare cu potential de excelenta din Romania, care vor conduce la imbunatatirea centrelor de excelenta din tara noastra. Orizont 2020 va finanta faza pregatitoare a proiectului (inclusiv dezvoltarea unui plan de afaceri) in vederea dezvoltarii capacitatii de CD printr-un proces de teaming cu o institutie performanta dintr-un alt Stat Membru. Fondurile structurale vor interveni in faza a doua de teaming pentru finantarea investitiilor in dezvoltarea infrastructurii CD.

Organizatiile de cercetare din Romania care au castigat finantare la programul-cadru Orizont 2020 pentru faza pregatitoare a proiectului de Teaming pot depune o propunere TEAMING in cadrul acestei actiuni pentru dezvoltarea infrastructurii CD pentru a consolida parteneriatul cu institutiile mai puternice si a asigura o participare de success la faza a doua a Orizont 2020 – Teaming.

Solicitanti eligibili
- Organizatii de cercetare
Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate in conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica si de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare).

Proiectele se adreseaza:
• urmatoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligenta:
- Bioeconomia;
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
- Energie, mediu si schimbari climatice
- Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea ajutorului nerambursabil
CO-ECSEL
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate din partea Romaniei pe un proiect ECSEL unui participant din Romania nu va depasi 1.000.000 lei.
COMPLEMENT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 4.500.000 lei.
RO-EIT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 4.500.000 lei.
RO-ERIC:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.

Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii
FINALIST-IMM:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi echivalentul in lei a 2,5 milioane de euro.
Proiecte suport pentru organizatii de cercetare
CENTRE-SUPORT:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile nu poate depasi 4.500.000 lei.

Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare
CATEDRE-ERA:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 20 milioane lei.
TEAMING:
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 20 milioane lei.

Cheltuieli eligibile:
- Pentru proiectele de cercetare – inovare (CO-ECSEL, COMPLEMENT, RO-EIT, RO-ERIC, FINALIST-IMM) sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:

1. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare fundamentala/ industriala/ dezvoltare experimentala;
2. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activitati CD
3. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (eligibile numai pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare sau IMM)

4. Cheltuieli generale de administratie (regie) (sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii. In cazul solicitantilor de tip intreprindere rata forfetara se va calcula la valoarea grantului acordat luand in consideratie intensitatile ajutorului pe fiecare activitate eligibila

Alte cheltuieli eligibile numai pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare: de informare si publicitate pentru proiect, cheltuieli aferente managementului de proiect, cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de implementare care asigura managementul proiectului, transport bunuri, birotica.

-  Pentru proiectele CENTRE-SUPORT sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
1. Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare in scopul realizarii proiectului);
2. Cheltuieli pentru achizitia de active corporale si obiecte de inventar pentru dotarea centrului suport, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului (daca acestea au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile suport). Acestea pot fi: echipamente IT si pentru comunicatii, mobilier, obiecte de inventar;
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale necesare pentru derularea proiectului;
4. Cheltuieli pentru inchirierea de spatii pe perioada derularii proiectului;
5. Cheltuieli pentru achizitia de servicii necesare pentru derularea proiectului;
6. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect;
7. Cheltuieli aferente managementului de proiect (eligibile in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile directe ale proiectului)
- cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de implementare care asigura managementul proiectului (salariale si de deplasare),
- transport bunuri,
- birotica;
8. Cheltuieli generale de administratie (regie) - sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii.

 

 

PNDR 2014-2020
SUB‐MASURA 7.6 ‐ Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Beneficiari eligibili
- Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare;
- ONG‐uri, conform legislatiei nationale in vigoare;
- Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
- Persoane fizice autorizate / societati comerciale, care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B

Valoarea ajutorului nerambursabil
Pentru investitiile de restaurare si conservare a patrimoniului cultural de interes local, clasa B
- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit si nu va depasi 500.000 euro.
- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit si nu va depasi 200.000 euro.

Pentru proiectele care vizeaza investitii in caminele culturale
- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit si nu va depasi 200.000 euro;
- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit si nu va depasi 200.000 euro euro.

Activitati eligibile
- restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B;
- restaurarea, conservarea si / sau dotarea asezamintelor monahale ce au in componenta monumente istorice de clasa B si constructia, extinderea si / sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
- modernizarea, renovarea si / sau dotarea caminelor culturale.

Criterii de eligibilitate:
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;
- Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea investitiei;
- Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura;
- Investitia sa se realizeze in spatiul rural;
- Pentru patrimoniul cultural imobil de interes local investitia trebuie sa se regaseasca in lista obiectivelor de patrimoniu de interes local clasa B, conform legislatiei nationale in vigoare;
Investitia va fi introdusa in circuitul turistic la finalizarea ei.


Cheltuieli eligibile
- restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B;
- restaurarea, conservarea si / sau dotarea asezamintelor monahale ce au in componenta monumente istorice de clasa B si constructia, extinderea si / sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
- modernizarea, renovarea si / sau dotarea caminelor culturale.
- Investitia pentru constructia, extinderea si / sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B este eligibila numai in cadrul proiectului de restaurarea, conservarea si / sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (onorarii pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate/ documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii) sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj.

Click pentru a verifica daca investitia se afla in lista monumentelor istorice.

PNDR 2014-2020
Sub-Masura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

Beneficiari eligibili
- Comunele si asociatiile acestora.
- ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school).

Valoarea ajutorului nerambursabil
- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de profit, de pana la 100% si nu va depasi:

  • 1.000.000 Euro/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
  • 2.500.000 Euro/comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata
  • 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri de de apa si apa uzata
  • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
  • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusive commune, proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima / comuna / tip de sprijin.

Maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri si care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro.

Activitati eligibile
- Infrastructura de apa/apa uzata:
o Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa;
o Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata;

- Infrastructura rutiera de interes local:
o Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local;

- Infrastructura educationala/sociala:
o Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor;
o Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol;
Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor, precum si a infrastructurii de tip afterschool;

Criterii de eligibilitate:
- Investitia se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare nationala/regionala/judeteana/locala aprobata;
- Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General;
- Investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile pentru apa/apa uzata;
- Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista;
- Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 - 10.000 l.e.;
Nota l.e. = locuitori echivalenti

Cheltuieli eligibile
Pentru proiectele privind infrastructura de apa/apa uzata:
o Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa in localitati rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 - 10.000 l.e.;
o Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata in localitati rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 - 10.000 l.e.;

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local:
o Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.

Pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala:
o Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural;
o Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol;
o Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor, precum si a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (onorarii pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate/ documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii) sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj.

Data lansare sesiune de depunere

-SEPTEMBRIE -DECEMBRIE 2015

 

Page 2 of 4

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
Fabrica lactate - Masura 123 PNDR Tipul ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...