Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Items filtered by date: Iul. 2015

Programul Operational Competitivitate – POC Axa prioritara 1
Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Tip proiect: Clustere de inovare

Beneficiari eligibili
- Cluster de inovare

Eligibilitatea solicitantilor

  • Clusterul contine cel putin 10 parti independente organizate ca societati comerciale si cel putin o parte independenta de tip institutie de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD), este localizat in România si este constituit intr-o entitate juridica de tip: Asociatie sau fundatie in baza Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Solicitantul de finantare este entitatea juridica unica ce reprezinta, administreaza si exploateaza un cluster de inovare din România SAU un membru oficial al clusterului inregistrat in România si constituit ca: Societate comerciala; Institut national de cercetare-dezvoltare sau institutie de invatamânt superior de stat acreditata sau Camera de comert
  • Solicitantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
  • Solicitantul nu se afla in stare de faliment sau lichidare;
  • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat in ultimii 3 ani si nu a fost subiectul unei judecati de tip judecata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  • Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
  • Solicitantul nu este intreprindere in dificultate;

Proiectele se concentreaza pe:
• Domenii tematice prioritare de specializare inteligenta:
- Bioeconomia;
- Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
- Energie, mediu si schimbari climatice
- Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea ajutorului nerambursabil
Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de inovare pentru cluster). Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau, in cazul in care care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster, echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Cheltuieli eligibile:
A. Cheltuielile eligibile pentru investitii in facilitati CD comune in clustere de inovare:
- Cheltuielile pentru achizitia de teren;
- Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie cladiri;
- Cheltuieli pentru achizitie de active fixe corporale;
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale: Aplicatii informatice, brevete; Drepturi de utilizare (licenta, cesiune)
- Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii.

B. Pentru activitatile de inovare:
- cheltuieli aferente obtinerii, validarii si protejarii brevetelor si altor active necorporale care apartin organizatiei clusterului;
- cheltuieli pentru detasarea in cadrul solicitantului de personal cu inalta calificare de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul solicitantului, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente detasarii si incadrarii in munca a personalului cu inalta calificare, inclusiv indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat. Costurile unor servicii de consultanta prestate de personalul cu inalta calificare, fara ca acesta sa fie angajat la beneficiar, NU sunt eligibile;
- cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii
- cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii (costuri cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, cercetare de piata, laboratoare, etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii in scopul dezvoltarii de produse, procese sau servicii mai eficace).


C. Cheltuielile eligibile pentru activitatile de exploatare in clustere de inovare sunt:
- Cheltuieli cu personalul;
- Cheltuieli de regie reprezentând 15% din cheltuielile cu personalul
- Alte tipuri de cheltuieli administrative necesare strict pentru activitatile de exploatare a clusterului.

Data lansare sesiune depunere:

- AUGUST 2015

 

 

Masura 6.4
Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

Tipuri de operatiuni eligibile:
PNDR SubMasura 6.4 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi:
• Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
• Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
• Activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
• Industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
• Fabricare produse electrice, electronice, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi:
• Activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
Investitii pentru prestarea de servicii, de exemplu:
• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
• Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
• Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;
• Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
• Servicii tehnice, administrative, etc.;
Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement;
Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii.

Beneficiari eligibili:
Sprijinul financiar prevazut pentru aceasta sub-masura se acorda:
- micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici existente, din spatiul rural;
- micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici nou-infiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii;
- fermelor care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.
- Persoanele fizice nu sunt beneficiari eligibili.
Cheltuieli eligibile:
- Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
- Achizitionarea inclusiv in leasing de noi utilaje, instalatii si echipamente, costuri de instalare;
- Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci.

Ajutor nerambursabil:
Minim 70% din valoarea eligibila a proiectelului si ajunge la 90% pentru:

  •  pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si agroturism;
  •  pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Ajutor financiar nerambursabil nu poate nu va depaşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Investitii eligibile:
- Activitati productive (ex. fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;fabricare produse electrice, electronice, etc.)
- Activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale nonagricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
- Activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica;)
- Furnizarea de servicii sociale, inclusiv constructii, reconstructii si / sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex.medicale, sociale, sanitarveterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative,etc.)

Data lansare:

-MARTIE - APRILIE 2016

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...