Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!


 


Codul CAEN al activitatii - 5510 “Hoteluri si alte activitati similare”


Criterii de eligibilitate

Tipul solicitantului
Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul hotelier, înfiintata ca societate
comerciala sau societate cooperativa .

Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul urban.

Microîntreprinderea îndeplineste cumulativ urmttoarele conditii:
- a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin un an fiscal
- a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.

Solicitantul nu se încadreaza într-una din situatiile de mai jos:
a) este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situatiile prevazute la lit. b);
d) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, alte impozite si taxe aferente salariilor sau alte obligatii catre bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
e) este declarat într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate printr-un contract / acord de finantare din fonduri publice;
f) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)
g) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
h) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat*);
i) împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat;
j) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004**);

*) În situatia în care solicitantul a facut obiectul unui ordin al unei instante judecatoresti din România, emis pâna la 1 ianuarie 2007, pentru recuperarea unui ajutor de stat si acest ordin a fost executat (sumele respective au fost platite), solicitantul va anexa decizia Consiliului Concurentei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instantei judecatoresti si dovada efectuarii platii. În cazul în care solicitantul a facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene, emise dupa 1 ianuarie 2007, pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executata (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o copie a deciziei Comisiei Europene si dovada efectuarii platii.
**) O întreprindere este considerata ca fiind în dificultate, în principiu si indiferent de marimea ei, în urmatoarele împrejurari:
în cazul unei societati cu raspundere limitata, când se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau
în cazul unei societati în care asociatii raspund nelimitat pentru creantele societatii, atunci când s-a pierdut mai mult de jum?tate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii si mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau
pentru întreprinderile de orice forma juridica, când respectiva întreprindere întruneste conditiile pentru a fi supuse unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.


Solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul
- Solicitantul are capacitatea de a asigura contributia proprie minima de 30% din valoarea eligibila a proiectului
Finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Proiectul vizeaza dezvoltarea microîntreprinderii


Activitatile eligibile în cadrul proiectului sunt:
- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, servicii, constructii a microîntreprinderii;
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii/ constructii ale microîntreprinderilor
- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
- Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale


Valoarea totala a proiectului
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finantare. numai pentru proiecte care implica executia de lucrari).
Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.


Perioada de implementare a proiectului
Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015. Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar ? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.


Fonduri europene

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...